रब्बी 2021 हंगामासाठी सातबारा व आधारकार्ड व्दारे अनुदानित दराने ज्वारी, हरभरा व गहु बियाणे उपलब्ध

लातूर :- रब्बी 2021 हंगामामध्ये रार्ष्टीय अन्न सुरक्षा अभियाना अंतर्गत प्रमाणीत बियाणे वितरणामध्ये सातबारा व आधारकार्ड व्दारे अनुदानीत दराने सु.ज्वारी, फुले रेवती, फुले वसुधा, परभणी मोती व एम-35-1 (मालदांडी) हरभरा – राजविजय-202 फुले विक्रम, फुले विक्रांत व पिडी. के.व्ही. कांचन बियाणे महाबीज विक्रेते व उपविक्रेत्याकडे उपलब्ध् झाले आहे. त्यासाठी लॉटरी मध्ये ज्यांची नावे आहेत. तसेच ज्वारी व हरभरा पिकासाठी त्यांची नावे लॉटरीसाठी नोंदणी केली नसतील तर अशा शेतकऱ्यांनी त्यांची सातबारा, आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत देऊन महाबीज विक्रेते व उपक्रिते यांच्याकडे अनुदानीत दराणे बियाणे खरेदी करावे. एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त क्षेत्रानुसार 5 एकर पर्यंतचे बियाणे अनुदानीत दराने घेता येईल.

तसेच ग्राम बिजोत्पादन योजनेअंतर्गत अनुदानीत दराने हरभरा जॅकी-9218 व गहु बियाणे एका एकर क्षेत्रासाठी अनुदानीत दराने बियाणे मिळेल. अनुसुचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांनी महाबीज विक्रेते व उपविक्रेते यांचेकडे सातबारा, आधारकार्ड झेरॉक्स प्रत देऊन महाबीज विक्रेता व उपविक्रेत्याकडून अनुदानीत दराने बियाणे खरेदी करावे. सदरील बियाणे उपलब्ध् असे पर्यंत अनुदानीत दराने मिळेल व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य राहील याची नोंद घ्यावी.

अनुदानीत दराने सु.ज्वारी, 4 किलो बॅगची, फुले रेवती किंमत रु. 120 प्रति बॅग फुले वसुधा, मालदांडी प्रति बॅग 124 परभणी मोती व परभणी ज्योती रु. 152 प्रति बॅग व हरभरा 20 किलो पॅकींगची राजविजय-202, फुले विक्रम, फुले क्रिांत, एकेजी-1109 यावाणाची किंमत रु. 1220 प्रति बॅग या दराणे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत प्रमाणीत बियाणे वितरणा करीता उपलब्ध् आहे.

तसेच ग्रामविजोत्पादन योजनेअंतर्गत हरभरा जॅकी-9218 अंतर्गत 30 किलोची बॅग रु. 1650 प्रति बॅग प्रमाणे व गहु 10 वर्षा आतिल वाणाचे बियाणे 40 किलो रु. 920 प्रति बॅग 10 वर्षा वरील वाणाची 40 किलोची बॅग रु. 840 प्रति बॅग प्रमाणे उपलब्ध् आहे.तरी शेतकऱ्यांनी महाबीजल विक्रेते व उपविक्रते यांचेकडे सातबारा, आधारकार्ड देऊन अनुदानीत दराने बियाणे खरेदी करावे व योजनेचा लाभ घेण्यात यावा. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, लातूर जिल्हा व्यवस्थापक महाबीज लातूर यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.